TERUGBLIK OP 75 JAAR WANDELEN EN BESTUREN
1935 – 2010

“En de secretaris zorgt zeker wel voor een historisch overzicht, niet?”, werd mij op een vergadering van de feestcommissie gevraagd toen het ging over onze Jubileumuitgave. Met deze woorden opende mijn vader in november 1930 zijn historische overzicht van de toen 20 jaar bestaande Kooger Footbal Club (KFC) uit Koog aan de Zaan.
Nu, bijna tachtig jaar later is het al niet anders. Opnieuw is het een Moerbeek die met dezelfde vraag wordt geconfronteerd maar ditmaal om een zo gedetailleerd mogelijk overzicht te geven van de 75-jarige wandelsportvereniging De Laatste Loodjes. Het moge duidelijk zijn dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan en er zullen zeker nog wel dingen gepasseerd zijn die niet gememoreerd worden welke volgens anderen wel vermeld hadden moeten worden. Laat het duidelijk zijn dat ik er het beste van heb trachten te maken.
Als een vereniging 75 jaar bestaat, is dat een hele tijd en als dat dan ook nog toevallig een wandelsportvereniging betreft, is dat een heel bijzondere gebeurtenis. Zeker in deze tijd, waarin het niet eenvoudig is om als vereniging het hoofd boven water te houden. Wandelen willen de mensen graag maar iets meer inzet of bestuurlijke taken vervullen is vaak teveel gevraagd. Heel even leek het er in 2005 op dat de vereniging het einde van het jaar niet zou halen. Het zittende bestuur zag het niet meer zitten en kondigde aan de vereniging te liquideren als zich geen kandidaten voor een nieuw bestuur zouden melden. Achter de schermen werd het initiatief genomen tot de vorming van een nieuw bestuur wat zou leiden tot een geslaagde doorstart. Door ontplooiing van nieuwe activiteiten is het ledental in de afgelopen vijf jaar vertienvoudigd van 60 nu naar ruim 600 nu. ‘De Laatste Loodjes’ als vereniging bevindt zich in goed gezelschap voor wat betreft de 75-jarigen. Onze vereniging is de tweede binnen de Noord-Hollandse Wandelsport Bond (NHWB) die deze mijlpaal heeft bereikt en de derde binnen de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB).


DE OPRICHTING
De oprichting van De Laatste Loodjes vond plaats op 19 april 1935 in het ouderlijk huis van de heer J.P. (Jan) Lubbers aan de Ooievaarstraat 23 te Zaandam. Er waren toen tien oprichtingsleden aanwezig, te weten J.P. Lubbers (voorzitter), A. Blom (secretaris), P. Helling (penningmeester), H.J. de Boer (commissaris), J.P. Baas (commissaris) en de leden G. Hoorn, A. Timmerman, M. Wortel, J. Helling en P. Blom.

HET VOORZITTERSCHAP TOT 1985
In het 75-jarig bestaan heeft de heer Jan Lubbers vanaf de oprichting op 19 april 1935 tot en met april 1985 zijn wandelclub op voorbeeldige wijze als voorzitter geleid. Een halve eeuw dus en dat is niet niks. Op voorstel van de leden werd hij na vijftig jaar tot Erevoorzitter benoemd.

HET VOORZITTERSCHAP NA 1985
De voorzittershamer werd in 1985 overgedragen aan de heer Simon Klok. Wegens gezondheidsredenen moest deze alweer na één jaar afhaken waarna mevrouw Laura de Rijk – Touwen het voorzitterschap overnam. Deze functie heeft zij zeven jaar, tot 1993, vervuld. Nog heel even heeft de heer Dick Wiltschut de scepter mogen zwaaien maar die gaf de pijp binnen zijn ‘ambtstermijn’ aan Maarten. Vervolgens trad er een voorzitterloos tijdperk aan tot 2005 waarbij de heer Henk van Bokhorst zijn functie van secretaris combineerde met die van waarnemend voorzitter. Pogingen om het bestuur met de nodige mensen te versterken hadden geen resultaat en begin 2005 werd de beslissing genomen om de vereniging per einde 2005 te liquideren als zich op de vergadering van april geen kandidaten voor een nieuw bestuur zouden melden. Gelukkig stelde zich een bijna geheel nieuw bestuur kandidaat en de heer Rob Dekker werd benoemd tot voorzitter. In deze functie is hij tot op dit moment nog steeds zeer actief.

BEGINJAREN
In de beginjaren, einde jaren dertig, organiseerde men als regel één afstand, meestal een 30 of 35 kilometer. Bij de start stonden dan zo’n tachtig tot honderd toeschouwers te kijken. In 1936 werd de eerste Marathontocht van 42 kilometer gehouden. Daarna volgden er nog zes edities. In 1937 werd een nachttocht van 75 km georganiseerd met bijna honderd enthousiaste deelnemers. Deze tocht was de directe aanleiding tot de oprichting van de Amsterdamse Sportvereniging ‘De LAT’ (De Lange Afstand Tippelaars), thans nog bekend van o.a. de afstandmars Amsterdam – Leeuwarden van 150 kilometer lang.

DE OORLOGSJAREN
In april 1942 werd besloten ook dames als lid toe te laten tot de vereniging, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vanaf de toelating tot haar overlijden in augustus 1998 is mevrouw Rie Booy – Nierop de club 56 jaar trouw gebleven. Zij heeft negentien jaar een bestuursfunctie vervuld waarvan vele jaren als secretaris. Bij haar afscheid werd zij benoemd tot Erelid.

65 JAAR LID
Maar de absolute kroon spant toch wel mevrouw Nel Bakker – van Gulik. Zij werd in 1944 officieel als lid ingeschreven, wat moge blijken uit de officiële ‘aanstellingsbrief’ en dat betekent dat zij nu al meer dan 65 jaar lid is. Nel heeft zich vroeger zeer verdienstelijk gemaakt als jeugdleidster.

DE OORLOGSJAREN (vervolg)
De oorlog trok niet zonder meer aan ons voorbij. Al in 1942 werd de verordening van kracht dat niet meer in groepsverband gelopen mocht worden. Als groep werd gerekend een aantal van meer dan vier personen. Maar zoals dit een goed Nederlander in oorlogstijd betaamt, is men niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft men voor het wandelverbod een oplossing trachten te vinden. Men is hier zeker in geslaagd door het instellen van het individuele wandelen. Dát werd wel door de overheid toegestaan.
Ondanks het feit dat diverse leden verplicht tewerk gesteld werden in Duitsland bleef de geest goed. Veel tochten werden per fiets bezocht waardoor men de gezonde combinatie kreeg van een wandeltocht van circa 30 km en een fietstocht van 30 tot 50 km.
Tóch trok men in 1943 letterlijk en figuurlijk de stoute schoenen aan door een ‘Attractietocht’ te organiseren. En met succes, want maar liefst 330 deelnemers kregen op 2e Pinksterdag een aangename tocht van 20 kilometer voorgeschoteld, van Zaandam naar Wormerveer. Daar begaven alle wandelaars zich aan boord van de salonboot van ‘Alkmaar Packet’ die het hele gezelschap langs de mooie, met antieke gevels versierde boorden der Zaan, terugbracht naar Zaandam.
Tijdens de bestuursvergadering op zondag 3 oktober 1943 verstoort een luchtalarm de vergadering. Doordat de secretaris zijn luchtbeschermingsplichten moet gaan vervullen, vindt deze bijeenkomst een vroegtijdig einde.
Het jaarverslag van 1943 wordt besloten “met de wensch dat wij op de ingeslagen weg mogen blijven voortgaan en wanneer eens de zoolang verwachte ‘Vrede’ zal zijn aangebroken, wij ons met nog meer energie op het werk van onze vereniging in het bijzonder en de wandelsport in het algemeen zullen kunnen werpen.”
De voorzitter van de NWB in 1985, de heer B. Verschuur, sprak in zijn voorwoord in onze Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan de volgende woorden. “Na vijf oorlogsjaren een vereniging presenteren als een gezonde vereniging – mobilisatie, bezetting en recessies ten spijt – suggereert doorzettingsvermogen”.
Op 5 mei 1945, na vijf jaar onderdrukking, capituleerde Duitsland en bracht ons na een meer dan rampzalig voorjaar de zo vurig verlangde vrede. Het verenigingsleven kon nu weer in volle vrijheid op gang gebracht worden. Als eerste optreden naar buiten nam de vereniging deel aan een Zaans Vereenigings Bevrijdingsdefilé op 8 mei 1945, dat door duizenden mensen werd gadegeslagen.

HOOGTEPUNTEN
Hoogtepunten in ons bestaan zijn geweest de deelname aan 66 en de organisatie van 60 NWB Avondvierdaagsen. In de beginjaren werd op drie avonden 15 kilometer afgelegd en op de laatste avond 20 kilometer. Wat later kon men tot 1986 een keuze maken uit 4x 10 km of 4x 15 km. Om het sterk dalende aantal deelnemers terug te dringen introduceerde de NWB in 1986 ook de 4x 5 km. Er zijn slechts vijf plaatsen in ons land die de NWB Avondvierdaagse vanaf het eerste uur organiseren en daar is Zaandam er één van. Op 19 juni 1993 was er een feestelijke bijeenkomst bij de NWB in Utrecht in verband met de huldiging van de deelnemers die vijftig keer de Avondvierdaagse hadden gelopen. Eén daarvan was ons lid Dick Wiltschut. Verder kwam onze vereniging in aanmerking voor een eenmalige jubileumspeld vanwege het feit dat wij vijftig keer hadden deelgenomen. Bovendien kreeg de club een wandbord omdat wij de Avond-vierdaagse vijftig keer hadden georganiseerd. Sinds 2004 is de organisatie in handen van de NHWB Plaatselijke Wandelcommissie Zaanstad, een samenwerkingsverband tussen “De Laatste Loodjes” en de Koogse wandelgroep “Zonder Blaren Sportief Verder”. Na het vestigen van een record aantal deelnemers (3.360) in 1979 is de animo voor dit evenement in de laatste jaren gedaald tot rond de duizend wandelaars.

ORGANISATOR VAN WANDELTOCHTEN
Een steeds weer terugkerend hoogtepunt is de organisatie van een eigen tocht. Tot de beginjaren tachtig was de start veelal vanuit de Recreatiezaal van Verkade in Zaandam. Dit alles had te maken met de goede connecties die onze toenmalige voorzitter J.P. Lubbers met zijn werkgever Verkade had.
Op 27 juni 1945 hielden wij onze Bevrijdingstocht. Nog geen medailles als beloning maar een keurig uitgevoerd diploma.
In 1947 werd de Czaar Petertocht georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat 250 jaar daarvoor Czaar Peter de Grote enige tijd in Zaandam verbleef om de kneepjes van het scheepsbouwersvak te leren.
In september 1948 de welbekende Kroningstocht ter gelegenheid van de kroning van prinses Juliana tot koningin. Daarna volgden tot 1974 de jaarlijkse Koninginnedag tochten, om de vijf jaar afgewisseld met Jubileumtochten en daar tussendoor nog Lentetochten, de Galgezagerstocht en de Twisketocht vanuit Oostzaan.

MOLEN EN MERENWANDELTOCHT
In 1982 werd op initiatief van ‘good-old’ Piet de Vries de eerste Molen en Merenwandeltocht vanuit Krommenie georganiseerd. De heer Willem Eijzinga, conciërge van de toenmalige Scholengemeenschap Zaanstreek Noord, kon voor een fraaie startgelegenheid zorgen in de hal van betreffende school. De verhuizing van dit scholencomplex in 2007 betekende ook verandering van startgelegenheid van ons visitekaartje naar het fraaie Trias College tegenover het nieuwe NS station van Krommenie. In dit jubileumjaar 2010 zijn we ondertussen toe aan de 28e editie en trekt de tocht in de afgelopen vijf jaar een redelijk hoog gemiddeld aantal deelnemers van iets meer dan 1000 per weekeinde.

PARKOERSBOUWERS
Vermeldenswaard in dit geval is wel dat onze vereniging in al die jaren steeds over uitstekende parkoersbouwers heeft kunnen beschikken. Tot 1981 was Gerrit Ruys degene die veel ‘Zaans Skoon’ en omstreken aan vele duizenden wandelaars heeft kunnen laten zien. Vervolgens was het Piet de Vries die tot 1991 met zijn creaties velen een groot plezier heeft gedaan waarna Cees Moerbeek vanuit alle plaatsen in de Zaanstreek de wandelaars van al het moois in onze streek maar ook tot ver daar buiten laat genieten.

NHWB TOCHTEN
Vanaf 1976 tot 1983 heeft onze vereniging regelmatig haar medewerking verleend aan het organiseren van de NHWB propagandatochten, de vroegere openings- en sluitingstochten. Maar van een opening en sluiting van het wandelseizoen is al lang geen sprake meer. Er worden nu in alle seizoenen wandeltochten georganiseerd. Zo organiseerde De Laatste Loodjes tochten vanuit Marken, Wijk aan Zee, Wormerveer, Egmond aan Zee, Assendelft, Koog aan de Zaan en Castricum.

Vier keer is de organisatie van de NHWB Seniorentochten in handen geweest van De Laatste Loodjes. Een lekkere wandeling vanuit het Buurthuis De Kolk gekoppeld aan een Zaanse broodmaaltijd en een spelletje Bingo tot besluit trok in de jaren 90 een redelijk aantal deelnemers.

In de jaren zeventig is er twee keer een fiets/wandeltocht georganiseerd in samenwerking met Tourclub Le Champion. Eerst in 1974 ter gelegenheid van de ‘autoloze’ zondag en de laatste keer in 1978, toen in het kader van de ‘vredesweek’.

DEELNAME AAN BIJZONDERE WANDELTOCHTEN
In 1962 werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de NHWB een jubileumreis per touringcar gemaakt naar Luxemburg (Bollendorf-Pont) om aldaar te gaan wandelen. De heer Lubbers, voorzitter van onze vereniging maar tevens voorzitter van de jubilerende NHWB, fungeerde als reisleider maar nam ook actief deel aan de wandelingen.
Op 26 oktober 1968 werd deelgenomen aan de door de NHWB georganiseerde wandeltocht door de IJ-tunnel in Amsterdam.
In 1980 en 1985 was de deelname aan de Sail wandeltochten een bijzondere belevenis.
Naast de deelname aan Avondvierdaagsen waren ook jaarlijks terugkerende hoogtepunten de deelnames aan eerst de KNBLO Vierdaagse van Nijmegen en later vanaf het eerste uur de NWB Vierdaagse van Apeldoorn.
In het buitenland werd in het verleden deelgenomen aan tochten in Diekirch, Romanshorn, Harrislee en Lanaken.

JEUGDGROEP
Zeker vijftien keer werd door onze jeugdgroep, die destijds uit zo’n 25 tot 30 kinderen bestond, aan de NHWB Jeugdvierdaagse deelgenomen. Er werd dan op vier verschillende plaatsen in Noord-Holland gestart. In 1972 werd bijvoorbeeld de wandeltocht gecombineerd met een bezoek aan Artis en maakte de stoomtrein van Hoorn naar Medemblik een speciale rit voor de vierdaagse lopertjes.

De jeugd was daarbij gekleed in clubtenue. In 1942 was namelijk besloten een clubtenue te gaan dragen. Dat werd een grijze pantalon voor de heren en een grijs rokje voor de dames en voor beiden een wit shirt of sweater met clubembleem.
In 1979 werd het dragen van een uniform afgeschaft in de hoop dat het effect zou kunnen hebben op toekomstige nieuwe jeugdleden. Dat is echter nooit meer als wandelgroep uit de verf gekomen. De tijden veranderen en de jeugdgroep is niet meer. Maar om te zeggen dat wij geen jeugd hebben, zou te ver voeren. Ons jongste lid is net negen jaar geworden.

SCHOOLAVONDTOCHTEN
Heel populair waren in het verleden de schoolavondtochten in de maand april. Vele duizenden schoolkinderen begaven zich op een avond op pad om een kilometer of acht met de meesters en de juffen te gaan wandelen. De Laatste Loodjes zorgde voor de te wandelen parkoersen en voor een leuke medaille. In 1978 konden we een record van 5.675 deelnemertjes noteren. Helaas hebben wij door een sterk teruglopende belangstelling de organisatie hiervan moeten staken.

GROOS ZIJN
Waarop kunnen wij voor wat de afgelopen vijfenzeventig jaren betreft ‘groos’ zijn.
• Deelname aan 15 Jeugdvierdaagses van de NHWB.
• Deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen, vanaf 1953 aan die van Apeldoorn.
• 65+ wandelingen voor onze senioren.
• Organisatie van de populaire schoolavondtochten.
• het urenboekje voor het behalen van een gouden, zilveren of bronzen wandelschoentje, voor het behalen van respectievelijk 300, 200 of 100 wandeluren binnen één jaar.
• Organisatie van NHWB Senioren- en Propagandatochten.
• Organisatie van eigen tochten waarvan sinds 1982 jaarlijks de voor wandelaars niet meer weg te denken Molen en Merenwandeltochten.
• Organisatie van de maandelijkse midweekse dag- en avondwandelingen.
• Hierdoor het ledenbestand in vijf jaar zien groeien van 60 naar bijna 600.
• Het onderhouden van een veelbezochte en fantastische website.


ERELEDEN en LEDEN VAN VERDIENSTE
Tot besluit nog een woord van dank aan al die vrijwilligers die zich in de afgelopen vijfenzeventig jaar enorm verdienstelijk hebben gemaakt voor De Laatste Loodjes. Er zijn zelfs leden die daarvoor een onderscheiding kregen uitgereikt.

Naast de al eerder genoemde benoeming van de heer J.P. Lubbers tot Erevoorzitter na zijn 50 jarige leiderschap van de vereniging tot 1985, kennen we nog de volgende Ereleden. Dat zijn de heren J. van Oostveen en H. van Bokhorst en mevrouw R. Booy – Nierop, wegens hun jarenlange bestuursfuncties en de heer G. Ruys wegens zijn jarenlange bemoeienissen met de parkoersen en als jeugdleider.
Als Leden van Verdienste noteerden wij in de afgelopen jaren de heer W. Borger (oud penningmeester), de heer P. de Ruiter (oud bestuurslid), mevrouw W. Langelaar (oud bestuurslid), de heer S. Hoogeboom (oud bestuurslid), de heer J. Vinke (oud bestuurslid), mevrouw M. van Bokhorst (algemene zaken), mevrouw E. van Bokhorst (algemene zaken), de heren P. de Vries en C. Moerbeek (parkoersarchitecten).

NA DE DOORSTART
Ons overzicht zou niet compleet zijn als we geen aandacht zouden besteden aan de achter ons liggende vijf jaren. De doorstart immers in 2005 met een tot in de puntjes gemotiveerd bestuur onder de bezielende leiding van voorzitter Rob Dekker, heeft wel geleid tot datgene wat we in die vijf jaar tot stand hebben gebracht. Van een ‘vereniging in coma’, een club die op papier bestaat maar waar de fut en de rek totaal uit is, tot een bloeiende vereniging waar opeens van alles mogelijk is en van alles gebeurt.

Sinds 2006 zijn de Molen en Merentocht en de Avondvierdaagse niet meer de enige door onze vereniging georganiseerde wandelevenementen. In oktober van dat jaar werden wij voor het eerst betrokken bij de organisatie van de Evean Herfstwandeltocht vanuit Wormerveer. In ons jubileumjaar vieren wij wat dát betreft ons eerste lustrum op de tiende dag van de tiende maand
In april 2007 was De Laatste Loodjes medeorganisator van de eerste Provinciale Wandel Dagen in Noord-Holland. In een tropisch weekeinde kwamen 1255 deelnemers op het mede door AWV - Aalsmeer, Het Spaarne – Haarlem en ’n Loopie – Volendam georganiseerde evenement af.
Eveneens in 2007 zag in samenwerking met De Kampeerwinkel het 1e Rondje Haven het licht. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerende wandelzaterdag.

In 2008 deden twee totaal uiteenlopende organisaties een beroep op ons. De honderd jaar bestaande IJsclub Nova Zembla in Wormer vierde dit jubileum o.a. door in samenwerking met ons de eenmalige wandeltocht ‘De Wormer Banne te Voet’ te organiseren.
Ook de 350-jarige Nicolaaskerk in Krommenie maakte graag gebruik van onze ‘knowhow’ tijdens de ‘Van Kerk tot Kerk’ wandeltocht.
In 2008 werden de eerste contacten gelegd voor de 1e Kalverpolder wandeltocht in augustus 2009. Op initiatief van de Lionsclub Zaanstreek werd in samenwerking met de Stichting Kalverpolder een bedrag van ruim € 8.000,00 ten behoeve van deze stichting bij elkaar gewandeld. Een gigantisch succes dat zijn vervolg krijgt op de derde zaterdag in augustus 2010.
Samengevat kunnen we dus spreken van twee evenementen in 2004 met achttien parkoersen, naar 26 evenementen in 2010 met 54 parkoersen.
De midweekse wandelingen werden in mei 2005 opgestart en sindsdien zijn er 65 door Cees Moerbeek bedachte routes gelopen. Het blijkt een schot in de roos te zijn want we hebben de 7000 wandelaars (per januari 2010), voornamelijk Zaankanters maar ook vele anderen vanuit de provincie, met bijna alle hoeken van de Zaanstreek kennis laten maken. Traditioneel wordt elke vijfhonderdste deelnemer in de bloemen gezet. Werd aanvankelijk na het volbrengen van de wandeling alleen een stempel van de vereniging in het wandelboekje gezet, sinds april 2007 wordt daar een toepasselijk plaatje van de gelopen route aan toegevoegd.
Het clubbericht, geredigeerd door Wout Geerlings, onderging een facelift en werd een kwartaalblad met veel informatie voorzien van veel foto’s. Voorts was het Wout die een succesvol vervolg gaf aan zijn initiatief tot het laten aanmaken en aan de man/vrouw brengen van T-shirts, polo’s en cool-tech shirts met clubembleem. Tijdens tochten zie je dan ook talloze wandelaars in ‘DLL-tenue’.
Op initiatief van de gezusters Sabrina en Leonie Fotiadis kwam er een Website tot stand die klinkt als een klok. Na een korte periode zonder een echte webmaster, heeft Hans van der Ham er sinds ruim een jaar een professionele site van gemaakt. Deze werd tot nu toe maar liefst 48.000 keer bezocht en wordt door velen goed tot zeer goed beoordeeld.
Uniek is natuurlijk ook de ledenwinst die in de afgelopen vijf jaar heeft plaats gevonden. Met honderd of meer nieuwe leden per jaar erbij is het huidige ledenbestand van 611 ten opzichte van 2005 vertienvoudigd. Onze ledenadministrateur Ed van der Hout verdient een enorme pluim omdat hij deze stormachtige ontwikkeling zeer nauwgezet en zonder enige stress heeft opgevangen.
Om met de woorden van de voorzitter te spreken: “we zijn hartstikke groos op wat we bereikt hebben!”

Dit is een greep uit de rijke geschiedenis van onze 75-jarige wandelsportvereniging. Het zou te ver voeren om te zeggen dat dit overzicht compleet is. Verre van dat zelfs. Mochten er nog leden zijn die zich een leuke anekdote uit het verleden kunnen herinneren die hier niet genoemd is, dan houd ik mij aanbevolen voor de Jubileumuitgave van 2035.

Cees Moerbeek, secretaris

Wormer, januari 2010